Detail

Naam project: Brugge Spinolarei
Projectcode: BR06/SP
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: archeologische opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving: Het opgravingsterrein bevindt zich tussen de Spinolarei (16-17) en de Hoornstraat (5-7)
binnen de eerste stadsomwalling (1127-1128).
Dit archeologisch onderzoek n.a.v. herontwikkeling van een woonblok tussen Spinolarei en Hoornstraat. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) wordt het huizenblok aan de oostelijke en zuidelijke kant begrensd door het "Zackaertstraetkin", tegenwoordig slechts gedeeltelijk zichtbaar.
Er werd een bakstenen vloer van een pottenbakkersatelier aangetroffen. De vloer bevond zich boven twee kuilen, die konden geïdentificeerd worden als pottenbakkersovens. De pottenbakkersoven bestond uit een sleutelgatvormige bakruimte en een hoefijzervormige ovenkoepel (oven van het "liggend type").
Naast de pottenbakkersovens zijn ook andere sporen aangetroffen. Het gaat om laat-middeleeuwse bakstenen beerputten, houten kuip met bakstenen bovenbouw (functie onbekend), delen van een postmiddeleeuws rioolstelsel (gedeeltelijk bewaard), kuilen met productieafval van pottenbakkers, resten van bakstenen gebouwen (muren en vloeren), mest- en afvalkuilen
De vondst van een laatmiddeleeuws pottenbakkersatelier langs de Spinolarei is van zeer grote wetenschappelijke waarde. Er waren voor de aanvang van dit archeologisch onderzoek geen gegevens, historisch noch archeologisch, over de aanwezigheid van pottenbakkers langs de Spinolarei. Totnogtoe werd immers aangenomen dat deze ambachtelijke activiteit zich in de late middeleeuwen vooral, zoniet volledig, langs de nabijgelegen Potterierei concentreerde. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe we dit pottenbakkersatelier moeten interpreteren: gaat het om een geïsoleerd atelier of zijn er aanwijzingen voor een grotere productie langs de Spinolarei? Was de aardewerkproductie langs de Spinolarei en de Potterierei gelijktijdig was en of kunnen er onderling typologische verschillen kunnen onderscheiden worden. Over de productie langs de Potterierei is immers vrij veel bekend, dankzij het archeologisch onderzoek van de Stadsarcheologische Dienst tijdens de jaren ’70 en ’80.
Publicatie: Janiek De Gryse, Bieke Hillewaert 2006: Verslag Archeologisch onderzoek Spinolarei 16-17, Onuitgegeven Raakvlak Rapport.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart