Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Achterhaven opspuitingen
Projectcode: DUD87/OPS
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Dudzele
Type onderzoek: werfcontrole
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

In de voorbereiding van de uitbreiding van het Havengebied, wat gepaard zou gaan met grootschalige opspuitingen (175 ha) is er veldprospectie gedaan in het gebied. Ook tijdens de werken heeft men de profielen van de bouwputten geïnspecteerd en heeft men vondsten (ex-situ) van de zandhopen gerecupereerd maar kon men ook nog verschillende vondstenlocaties in situ lokaliseren. De Romeinse vindplaatsen die tijdens dit onderzoek aangetroffen zijn, zijn ruim te dateren in de 2de-3de eeuw. Voorafgaand aan de opspuitingen zijn de bestaande gebouwen in het gebied afgebroken. Bij het uitgraven van de diepere muurresten van het Hoge Noenhof is een weinig Romeins materiaal aan het licht gekomen. Voor andere werfvoorbereidende werken zijn de op te spuiten gronden systematisch afgegraven, wat de vernieling van enkele vindplaatsen teweegbracht. Enkele van die vindplaatsen zijn wellicht te interpreteren als bewoningssites. Op verschillende plaatsen is briquetagemateriaal aangetroffen (technisch aardewerk gebruikt bij zoutproductie). Deze scherven worden niet gevonden samen met scherven die wijzen op een nederzetting. Dit doet vermoeden dat er ambachtelijke centra waren voor zoutwinning waar met niet woonde. De zoutwinningssites hadden toevoer van zout water nodig. Dit gebeurde wellicht via een een getijdengeul. Om een beter zicht te krijgen op het getijdengeulensysteem, zijn in het gebied een honderdtal boringen uitgevoerd. Uit deze boringen kan afgeleid worden dat dit stukje van de polders gedomineerd werd door een dicht net van geultjes en vertakkingen. Wellicht stond dit wijdvertakte getijdengeulsysteem in verbinding met de grote geul die tussen Blankenberge en Zeebrugge was gelegen. Hoe de zoutwinningssites er precies uitzagen, is via dit onderzoek niet te achterhalen. We kunnen er enkel uit leren dat er in de Romeinse periode zout is gewonnen in onze kustvlakte. De verschillende aangetroffen sites en vindplaatsen van geïsoleerde vondsten zijn aangeduid op de kaart. Wat er van overblijft, ligt nu veilig onder de dikke zandpakketten van de opspuitingen.
(Zie ook de sites Commun Hofstede en ten zuiden van Hoge Noenhof)


Publicatie: HOLLEVOET Yann en HILLEWAERT Bieke 1989: Inheems-Romeinse bewoning in het Zeebrugse Achterhavengebied, in: Jaarboek 1987-88, Brugge Stedelijk Musea, 87-104.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart