Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Sint-Trudostraat
Projectcode: BR17/ST
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Assebroek
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: ijzertijd
Midden-Romeinse tijd
volle middeleeuwen
late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Vóór de realisatie van een verkaveling langs de Sint-Trudostraat in Brugge is er een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat archeologisch erfgoed bedreigd wordt door de geplande werken.

De bodem varieert lokaal sterk. Op de weide langs de Sint-Trudostraat is lemig zand aangesneden. In het grootste deel van het projectgebied bestaat de bodem uit zand met een AC-profiel. Op verschillende plaatsen in de zandige bodem dagzomen zones waar de originele bodemvorming is bewaard boven de C-horizont. In lokale depressies zijn de podzol Bh- en B-horizonten en een oude cultuurlaag (een laag ontstaan door menselijk activiteit) intact gebleven. Hieruit is aardewerk aardewerk uit de ijzertijd verzameld. Bewoningsporen uit de ijzertijd zijn nergens herkend. Mogelijk gaat het hier om landbouwgebied en bevindt de nederzetting, waar het aardewerk vandaan komt, zich buiten het projectgebied. De verzamelde scherven dateren uit de 5de en 4de eeuw voor Christus.

In de proefsleuven bevinden zich enkele Romeinse sporen. Het gaat om twee grachten en vijf brandrestengraven. Brandresten graven zijn crematiegraven waarbij de verbrande beenderen samen met een kleine hoeveelheid brandstapelresten in een rechthoekige kuil zijn gedeponeerd. Ook uit de Romeinse periode zijn geen bewoningssporen teruggevonden. Het aardewerk dateert de sporen in de tweede helft van de 2de en eerste helft van de 3de eeuw. 

De overige vondsten zijn voornamelijk losse vondsten uit de late middeleeuwen (13de en 14de eeuw). 

Het archeologisch onderzoek brengt geen enkele prehistorische vondst aan het licht.

Volgens het bureauonderzoek ligt het projectgebied zeker sinds de late middeleeuwen in een dichtbevolkt gebied, maar binnen het projectgebied zijn hierover geen historische of archeologische gegevens voorhanden. De resultaten van dit proefsleuvenonderzoek zijn een nieuw gegeven voor het projectgebied én Assebroek. Hoewel een aanwezigheid in de ijzertijd en Romeinse periode in Assebroek verondersteld worden, zijn daar weinig bewijzen voor. Een opgraving van deze site zal lacunes in de kennis van de geschiedenis van Assebroek en Brugge kunnen vullen. Daarenboven levert de studie van een begraven A-horizont landschappelijke informatie op over de overlevingsstrategie in de ijzertijd en Romeinse periode op de zandrug.

Publicatie: VERWERFT Dieter, ROELENS Frederik, MIKKELSEN Jari Hinsch en HUYGHE Jan 2017: Sint-Trudostraat, Assebroek (Brugge): Evaluatienota archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek), Aardewerk (Raakvlak cel Onderzoek), onuitgegeven verslag.
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart