Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Oostkamp Hazelbeekstraat
Projectcode: OO17/HA
Gemeente: Oostkamp
Deelgemeente: Ruddervoorde
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: nieuwste tijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Langs de Hazelbeekstraat in Ruddervoorde, deelgemeente van Oostkamp, plant Vivendo nieuwe woningen. Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt Vivendo samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek. Het terrein wordt gewaardeerd aan de hand van een bureauonderzoek, een landschappelijk bodemonderzoek en een proefonderzoek. Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een kans op begraven archeologisch erfgoed uit verschillende periodes. Tussen de middeleeuwen en nu ligt het terrein op de rand van een uitgebreid veldgebied. Een hoek van het terrein ligt mogelijk binnen een verdwenen visvijver. Uit deze periodes is de kans op archeologische sporen laag. Oudere sporen, van de prehistorie tot de Romeinse periode, zijn wel mogelijk. Voornamelijk de kans op funeraire momenten uit de metaaltijden, zoals in de omgeving van het projectgebied, is reëel. De kans op sporen uit de prehistorie en de Romeinse periode is eerder laag. Het terrein ligt in de zandstreek. Het heeft eeuwenlang in een veldgebied gelegen. Het landschappelijk bodemonderzoek wijst op een lichte microvariatie van de bodem ter hoogte van het projectgebied. Op enkele plaatsen is het terrein opgehoogd. De top van de onverstoorde bodem ligt op een diepte van 31 tot 55 cm ten opzichte van het maaiveld. De bewaring van de bodem is relatief goed. In de meeste boringen is de originele bodemsequentie bewaard tot de B-horizont. In boring 3 is bovendien een restant van een podzol aanwezig. Dit heeft een positieve invloed op de bewaring van het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed. Het moedermateriaal bestaat uit zand. Het proefsleuvenonderzoek maakt duidelijk dat binnen het projectgebied geen archeologisch erfgoed aanwezig is, dat bedreigd wordt door de geplande werken. Het is duidelijk dat de bodem binnen het project zeer uniform is: een ‘gevlekte B’-bodem bestaande uit een tertiair substraat met daarboven de onderkant van een grondwatertafelpodzol. Het projectgebied bestaat uit arme, natte gronden. Dit is in overeenstemming met de geschiedenis als veldgebied. Sporen van een visvijver, afgebeeld op historische kaarten, ontbreken. In het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel spoor of recente verstoring. Dit is een gevolg van de slechte waterhuishouding van het projectgebied. Vervolgonderzoek is hier niet noodzakelijk.  


Publicatie: VERWERFT Dieter, ROELENS Frederik en MIKKELSEN Jari Hinsch 2017: Hazelbeekstraat, Ruddervoorde (Oostkamp): Verslag van resultaten archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (bureau-, bodem- en proefsleuvenonderzoek), (Raakvlak Rapport 2017/3).
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart