Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Zagersweg
Projectcode: BR18/ZA
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Koolkerke
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: neolithicum
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Op een terrein tussen de Zagersweg en de Antoinette Grosséstraat is een proefonderzoek uitgevoerd.
De proefsleuven zijn in twee niveaus aangelegd. Op het eerste niveau - onder de ploeglaag en bovenop de geulsedimenten - zijn geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Enkel drie laatmiddeleeuwse grachten doorkruisen het projectgebied.
In de sleuven op het tweede niveau - dwars door het veenpakket, bovenop het pleistoceen zand - is een goed bewaarde bodemsequentie aangetroffen. In sleuf 2 bevindt zich boven de top van het pleistoceen zand een 20 tot 30 cm dikke laag veen, waarvan de top goed bewaard is. Doordat hier aanvankelijk een zeer rustig sedimentatiemilieu heerst, is de het veen niet geërodeerd. De goede bewaring van de top van het veen betekent ook een hoge kans op bewaring van archeologische voorwerpen. Dat bewijst de ontdekking van een neolithische pijlpunt op de overgang tussen het veen en de estuariene sedimenten. Op basis van 3 artefacten uit een zeefstaal blijkt dit niet om een geïsoleerde vondst te gaan. Op korte afstand van de vuurstenen artefacten is een stuk eik met bewerkingssporen gevonden in dezelfde stratigrafische laag. Deze elementen, die voorzichtig als vondstconcentratie beschouwd worden, leiden ertoe dat een archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd.
Vanuit een aardkundig en archeologisch perspectief wijst het archeologisch booronderzoek eveneens op een archeologisch potentieel. De boringen schetsen een gevarieerd beeld van het bodemprofiel, maar in een groot deel van het projectgebied is de top van zowel het veenpakket als het pleistoceen zand intact. Het zeven levert 1 vuurstenen artefact op. De combinatie van alle onderzoeksresultaten leidt tot de conclusie dat vervolgonderzoek noodzakelijk is.


Publicatie: VERWERFT Dieter, ROELENS Frederik, MIKKELSEN Jari Hinsch en HUYGHE Jan 2018: Zagersweg, Koolkerke (Brugge): Verslag van resultaten archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek en archeologisch booronderzoek).
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart