Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Knokke-Heist Jonckheerestraat
Projectcode: KH17/JO
Gemeente: Knokke-Heist
Deelgemeente: Ramskapelle
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

In 2017 voert Raakvlak een bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek uit langs de Jonckheerestraat in Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist. Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een kans op aantasting van begraven archeologisch erfgoed. Zeker sinds de middeleeuwen ligt het terrein in een dichtbevolkt gebied. Het terrein is sinds de middeleeuwen in cultuur gebracht, waarschijnlijk steeds als akker of weide. Alle bodemprofielen die geregistreerd worden tijdens het booronderzoek bestaan uit een droge tot vochtige geulsedimenten. De oppervlaktehorizont bestaat uit donkerbruingrijze mariene klei. Deze ploeglaag is 25 tot 40cm dik. Direct daaronder bevindt zich mariene klei tot zand. Deze geulsedimenten worden zandiger naar onder toe. De bodem is volledig kalkrijk, wat wijst op een relatief recente datum van de afzetting van de geulsedimenten. Antropogene bodemverstoringen kunnen echter niet aangetoond worden. Het terrein lijkt zeker sinds de late middeleeuwen in gebruik als landbouwgrond.
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat er geen archeologisch erfgoed bedreigd wordt door de geplande werken. De bodem ter hoogte van het projectgebied bestaat uit geulsedimenten. Ter hoogte van sleuven 1 tot 3 en 5 is een menselijke invloed waarneembaar. In de vorm van een antropogene, verstoorde laag onder de ploeglaag en recente verstoringen. In de sleuven dagzomen drie sporen: twee kuilen met onder meer afval van steenbakkerijen en een gracht. Verschillende vondsten, verspreid over het terrein verzameld, dateren uit de 13de tot de 20de eeuw. Geen enkele vondst is ouder dan de 13de eeuw. Nederzettingssporen kunnen niet herkend worden: dit terrein is eeuwenlang in gebruik als landbouwgrond. Vervolgonderzoek is hier niet noodzakelijk.


Publicatie: VERWERFT Dieter, HUYGHE Jan, ROELENS Frederik en MIKKELSEN Jari Hinsch 2017: Jonckheerestraat, Ramskapelle (Knokke-Heist): Verslag van resultaten archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek).
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart